• darkblurbg
  Specialist in personen- en familierecht

Privacy verklaring De Haas Advocatuur & Mediation

De Haas Advocatuur & Mediation (De Haas) levert als advocatenkantoor juridische dienstverlening aan ondernemingen en aan particuliere personen. Om haar activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het nodig om persoonsgegevens te verwerken. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door De Haas mee wordt omgegaan.

 1. Persoonsgegevens

De Haas verwerkt de persoonsgegevens die door betrokkene aan De Haas zijn verstrekt; daarnaast verwerkt De Haas mogelijk persoonsgegevens die betrokkene niet zelf heeft verstrekt, maar die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. De Haas gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

De Haas verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens, waaronder wordt verstaan: voorna(a)m(en) en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BS nummer, geslacht, geboortedatum en –plaats, nationaliteit en burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs;
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen en schulden;
 • gegevens over financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld m.b.t. gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten, indien relevant voor de behandeling van uw dossier;
 • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen;
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en/ of uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.
 1. Grondslagen voor de verwerking

De Haas verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; deze toestemming kan betrokkene op elk moment intrekken;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór het de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de De Haas rust;
 4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de De Haas is opgedragen;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de De Haas of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene minderjarig is.

 

 1. Doel van de verwerking

De Haas verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin betrokkene opdracht heeft gegeven tot het leveren van juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht/ zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, ter behandeling van de opdracht/ zaak. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om betrokkene van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven en uitnodiging voor evenementen), in het kader va facturatie, in het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze in eerste instantie is verkregen, wordt er op nieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. is dit niet het geval, dan wordt aan betrokkene opnieuw toestemming gevraagd.

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat De Haas de persoonsgegevens met derden deelt, omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van de opdracht/ zaak (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure). Er worden geen persoonsgegevens met deren gedeeld voor commerciële doeleinden.

 1. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende gegevens vernietigd.

 1. Rechten van betrokkene

Betrokkene heeft het recht om zijn/ haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/ zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens door De Haas. Ook heeft betrokkene het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens door De Haas. Ook heeft betrokkene het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat betrokkene bij De Haas een bezwaar kunt indienen om de persoonsgegevens die De Haas verwerkt in een computerbestand naar betrokkene zelf of een ander, door betrokkene genoemde organisatie te sturen. De Haas zal zich op voorhand er wel van verzekeren dat een dergelijk verzoek van betrokkene afkomstig is.

Betrokkene kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn/ haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/ haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens sturen naar info@De Haasadvocatuur.nl . voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen niet geldt indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien betrokkene vindt dat De Haas niet op correcte wijze met zijn/ haar persoonsgegevens omgaat, dan kan betrokkene hierover contact met De Haas opnemen. Voorts heeft betrokkene de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Gegevens naar buitenland

Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, wordt nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de EU het niveau van gegevensbescherming gelijk is. wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de EU/ de EER, dan is voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU gelden aparte regels. De hoofdregel die De Haas daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

De Haas neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat De Haas organisatorische maatregelen neemt, waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG, het onderwerpen van al haar medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding en het nastreven van een clean-desk-policy. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden.

 1. Verwerkers

Ee verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke (De Haas) bij het verwerken van persoonsgegevens, zonderonder diens rechtstreeks gezag te staan. De Haas kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld ICT-dienstverleners). De Haas heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

 1. Contactgegevens

De contactgegevens van De Haas Advocatuur & Scheidingsmediation zijn:

Postadres              : Postbus 92, 2860 AB Bergambacht

Telefoon                : 0182 – 354503

E-mail                     : info@dehaasadvocatuur.nl

Website                  : www.dehaasadvocatuur.nl

Contactpersoon     : M.H.O. De Haas