• darkblurbg
    Specialist in personen- en familierecht

ALGEMENE VOORWAARDEN DE HAAS ADVOCATUUR & MEDIATION

Algemeen
De Haas Advocatuur & Mediation (hierna: De Haas ) te Bergambacht is een eenmanszaak, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 51736330. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende- en vervolg-) opdrachten aangegaan door of met De Haas, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, wordt nadrukkelijk door De Haas van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle bij De Haas werkzame personen.

Opdracht

Indien De Haas een opdracht aanvaardt, ontstaat een overeenkomst tussen de cliënt en/of de opdrachtgever en De Haas . Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door De Haas , ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is of is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar verwacht mag worden. De opdracht houdt een inspanningsverbintenis in en is aldus geen resultaatsverbintenis. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de advocaat toekomt, tenzij anders is overeengekomen. Ieder der partijen kan slechts door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De cliënt en/of de opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen vóór de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande toestemming van de advocaat is het de cliënt en/of de opdrachtgever niet toegestaan de door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook.

Aansprakelijkheid

De Haas heeft de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten verzekerd. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen met het eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,-. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop de aanspraken betrekking hebben, dan wel waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor De Haas aansprakelijk is. Dit geldt eveneens indien opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht. De Haas zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Haas is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De cliënt en/of de opdrachtgever vrijwaart De Haas tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt en/of de opdrachtgever verricht, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van De Haas . In het geval communicatie tussen de cliënt en/of opdrachtgever en De Haas geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorg dragen voor standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd.

Honorarium, verschotten en kosten

De Haas rekent een honorarium op basis van het bij aanvaarding van de opdracht afgesproken uurtarief, hetgeen exclusief btw wordt vastgesteld. Het overeengekomen uurtarief kan jaarlijks, met ingang van 1 januari, worden verhoogd. Naast het honorarium is de cliënt en/of de opdrachtgever de kosten verschuldigd van verschotten, waaronder worden begrepen te specificeren kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van derden. Over het totaal van alle kosten en het honorarium wordt de wettelijk verplichte btw in rekening gebracht. Zaken die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden behandeld, worden gedeclareerd tot een maximum van de kosten, die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen, waaronder begrepen de vastgestelde eigen bijdrage en de kosten van verschotten die niet onder de toevoegingsregeling vallen. Afspraken die niet worden nagekomen en die niet uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak worden geannuleerd, kunnen door de advocaat aan de cliënt en/of de opdrachtgever in rekening worden gebracht, in welk geval een half uur van het overeengekomen tarief wordt aangehouden als honorarium en in geval van gefinancierde rechtshulp een bedrag van € 50,-.

De Haas kan geen derdengelden ontvangen, omdat zij niet beschikt over een stichting derdengelden.

Declaraties en opschorting van werkzaamheden

Werkzaamheden worden altijd op basis van een voorschot verricht, dat moet worden voldaan alvorens de advocaat met de werkzaamheden aanvangt. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt deze voorschotregeling tevens voor de eigen bijdrage, die op grond van de toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komt. Declaraties dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de cliënt en/of de opdrachtgever vanaf de vijftiende dag na factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. De kosten die voor de inning van de declaratie noodzakelijk zijn, komen voor rekening van de cliënt. Bij verzuim als in de vorige alinea genoemd, is de advocaat na schriftelijke vooraankondiging gerechtigd zijn werkzaamheden voor de cliënt op te schorten. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade, materieel noch immaterieel, die in een dergelijk geval ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden. De cliënt en/of de opdrachtgever staat De Haas uitdrukkelijk toe declaraties eventueel te verrekenen met voorschotten, voor zover die gelden zonder belemmering aan de cliënt kunnen worden uitbetaald, onverminderd de in de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten gegeven voorschriften.

De Haas beschikt niet over een stichting derdengelden.

Bewaren gegevens

Na beëindiging van de zaak wordt het dossier gedurende zeven jaar bewaard, daarna wordt het vernietigd. Processtukken die aan een justitiële autoriteit dienen te worden geretourneerd, worden niet bewaard.

Klachten en geschillen

Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen De Haas en de cliënt en/of de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. Op de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Indien deze regeling in het voorkomende geval niet van toepassing is, worden geschillen beslecht door de rechtbank te Den Haag. De Haas is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Geschillen dient de cliënt altijd eerst voor te leggen aan de Geschillencommissie, met uitzondering van geschillen waarvoor de Geschillencommissie zich niet bevoegd acht.

Toezenden algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden worden bij het aangaan van iedere overeenkomst ter hand gesteld. Bovendien worden de voorwaarden op aanvraag kosteloos toegezonden.